Vi startade Odlingsbolaget Svalan i juli 2020

Med syftet att sälja grönsaker odlade med tekniker som:

1. Minimerar behov av näringstillförsel, vatten och fossila bränslen.

2. Ökar den biologiska aktiviteten och mångfalden i jorden.

3. Säljs och konsumeras i närområdet.

Dessa tekniker kombinerar bio-intensiv odling och No-Till.

odlingsbolaget-svalan-illustration-tomatplanta

Flera olika delar i verksamheten

Vi har en odling för växthus- och frilandsgrönsaker och genom vårt dotterbolag Mikrogården har vi produktion av mikroskott. Den stora grönsaksodlingen ligger i Marks kommun, i den lilla orten Berghem, och vår mikroskottsproduktion  ligger i Gamlestadens Fabriker mitt i en bubblande matutvecklingszon. Vi bedriver även stadsodlingar på olika platser i Göteborg där vi satt upp och förvaltar odlingarna på tak och gårdar.

Vår vision

Är att Odlingsbolaget Svalan skapar ett grönt nav som innefattar grönsaksproduktion, bladskottsodling, äggproduktion, utbildningar samt konsulttjänster inom biointensivt och återuppbyggande jordbruk. Vi ser på sikt samarbeten med kommun och lärosäten som ett sätt att driva på vetenskapliga bevis för dessa metoders positiva effekter.

odlingsbolaget-svalan-illustration-jorddjur

Odlingsbolaget Svalans värdegrund

Odlingsbolaget Svalan AB bygger sin verksamhet på sex grundläggande värdeord som i sig själva är egenstående principer. Värderingarna verkar för att stärka alla relationer, både mellan människor och med naturen – på kort och lång sikt.

Odlingsbolaget Svalan arbetar för att skapa verksamhet med hög integritet. En verksamhet bestående av flera delar där alla hänger samman på ett sätt som stärker helheten och minimerar eller utesluter motsägelser i verksamhetssystemet gällande metoder, handlingar, principer, värderingar eller andra strukturer.

Odlingsbolaget Svalan bedriver sin verksamhet utifrån kvalitet i motsatsförhållandet till kvantitet. Detta för att behålla de grundläggande byggstenarna som fick ägarna att starta bolaget och så även i expansion. Att värna och återuppta traditionella kunskaper. I begreppet kvalitet inräknas att ständigt förbättra allt från produktion till interna processer för att bygga excellens i allt som bolaget åtar sig.

Odlingsbolaget Svalan bedriver all sin verksamhet utifrån synsättet att genom de handlingar som man tar för sig idag kan man påverka morgondagen och framtiden i den riktning man vill. I framtidstro ryms den starka tron på att morgondagen kan, och kommer bli bättre än idag för att vi gör den sådan, till gagn för alla som vi kan nå. Detta gäller i allt från att erbjuda utbildning och arbetstillfällen till sociala engagemang och bättre miljö.

Odlingsbolaget Svalan strävar efter att alltid behålla en vitalitet i utvecklingen av hela verksamheten. På så sätt skapar vi en verksamhet som är anpassad till nu, och det som komma skall. Att alltid ha ett öppet sinne och pröva nya metoder för att växa i kunskap. I värderingen vitalitet ingår att var lyhörda och öppensinnade för att bygga de allra bästa förutsättningarna för långsiktigt hållbar utveckling. Att vara öppen för att söka kunskap i nätverk för såväl företagets som ens egna personliga utveckling.

Odlingsbolaget Svalan ämnar återuppbygga och förbättra de ekosystemfunktioner som utarmats eller satts ur spel av mänsklig åverkan på jord och mark där ekologiska värden inte tagits i åtanke. Vi tänker lyfta de basala värden som finns i jord och mark och bruket av de två samt nedärvd kunskap om naturens egna system. Detta för att i så hög grad som möjligt återskapa de förhållanden med jorden och marken där man för tillbaka lika mycket som man tar ut samt upprätthåller de biologiska och dynamiska processer som cirkulerar, binder och tillgängliggör de förutsättningar som behövs för ekosystemets optimala funktion. Att arbeta med istället för emot de cykler som bygger kretsloppen så som vattencykeln, mineralcykeln, energicykeln samt den totala relationen mellan alla organismer som agerar i dessa cykler.

Odlingsbolaget Svalan strävar efter att bibehålla biologiska, sociala och teknologiska värden som gynnar ekologisk integritet, mänskligt välbefinnande eller maximal funktion till minimal energiåtgång samt de element i jord och mark som ännu fyller sin urspungliga ekosystemfunktion och därmed bidrar till minskad naturkonflikt och ökad integritet. Genom detta bevarande lämnas rum för nya integritetsbyggande balanser att skapas och långsiktigt förstärka helheten.

Odlingsbolaget Svalan ser dessa värderingar som grundläggande för ett rättvist och likabehandlande samhälle byggt på respekt och gemenskap. Genom att vi bär med oss och odlar dessa värderingar kan vi skapa en god och trygg arbetsplats, arbetsmiljö och levnadsmiljö samt sunda relationer med omvärlden.

Stöd genom Leader

Odlingsbolaget Svalan har genom Leader Sjuhärad beviljats stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling för investeringar under vår uppstart. Projektet vi får stöd för innefattar anläggning av gårdsplan/parkering, växthus och bevattning. Stödet delas ut av Jordbruksverket.

Människorna bakom Odlingsbolaget Svalan

En egenföretagande konstnär och tatuerare med långvarigt intresse av ekologi, odling och hållbart byggande.

En Steinerskolad evenemangsarrangör inom musikvärlden med bred arbetslivserfarenhet av praktiska yrken och ett kontaktnät som bekommer en DJ.

En miljöekonom och coach med arbetslivserfarenhet av affärsutveckling och affärssystem.

En kreativt och estetiskt sinnad IT-konsult och fyrabarnsfar.

Med vår annorlunda sammansättning har vi stora möjligheter att tillföra nya idéer och mer hållbart, lönsamt företagande till det småskaliga jordbruket. Nya idéer för jordbruket influerade av vår samtids förståelse för ekologiska samspel, den biologiska modellen för näringscirkulering i jorden samt en smart och genomtänkt produktionsmetod influerad av den japanska industrifilosofin LEAN är enligt oss vägen till en verkligt återuppbyggande matproduktion. Dessa idéer behöver föras in i jordbruket av outsiders – sådana är vi.